Jaké budou dotace pro začínající podnikatele v roce 2014

4Programové období 2014 Evropské unie je již za dveřmi a přinese několik novinek. Některé operační programy zůstanou vcelku stejné, jiné přinesou velké změny. Jaké budou nejvýraznější změny? Evropská unie například plánuje výrazný útlum financování základní infrastruktury, značné omezení výdajů na komunální a krajskou infrastrukturu, silnou podporu oblasti energetických úspor a minimálně 20 – 25% veškerých prostředků musí být směřováno do oblasti vzdělávání. Také se změní dotace od státu podnikatelům, a to i díky novému občanskému zákoníku. Co vás tedy v roce 2014 čeká? A jaké budou změny v dotacích pro začínající podnikatele v příštím roce?

Program EUROSTARS II

Program EUROSTARS II vychází již z několika let fungujícího programu EUROSTARS. Tento program je zaměřen zejména na podporu malých a středních podniků, které se kromě výrobní nebo servisní činnosti zaměřují i na výzkum a vývoj. Výzkum a vývoj u těchto podniků musí zaujímat nejméně 10 % ročního obratu. Nebo alespoň 10 % zaměstnanců této společnosti se musí zabývat výzkumem a vývojem. Žádost o finanční prostředky z národních finančních prostředků a z rozpočtu 7. Rámcového programu pro výzkum a vývoj musí být v anglickém jazyce podána v Bruselu prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Předpokládá se, že tyto všechny podmínky se v rámci programového období 2014-2020 trochu změní, tato změna však nebude nijak radikální.

Program REVIT

Národní program REVIT je opět zaměřen na podporu malých a středních podnikatelů, zejména pak na začínající podnikatele, kteří působí v regionech s nižší nebo dokonce klesající ekonomickou aktivitou, s vysokou nezaměstnaností, nebo v regionech, kterou jsou postiženy živelnými pohromami. Realizace toho programu je naplánována až do konce roku 2020. Program citelně usnadní reakci na mimořádné situace a přístup k podnikatelským úvěrům na pořízení nebo rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, na pořízení zásob, drobného hmotného a nehmotného majetku. Podpora v tomto programu bude realizována přes Českomoravskou záruční a rozvojovou banku formou zvýhodněného investičního nebo provozního úvěru.

Koncepce podpory malých a středních podnikatelů 2014+

Dalším projektem ministerstva průmyslu a obchodu je koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014-2020. Hlavními oblastmi podpory bude kultivace podnikatelského prostředí, rozvoj poradenských služeb, vzdělávání pro podnikání, rozvoj podnikání založeného na podpoře výzkumu, podpora internacionalizace malých a středních podnikatelů, udržitelné hospodaření s energií a rozvoj inovací v energetice. V těchto oblastech můžeme vypíchnout například zlepšování podnikatelského prostředí, podpora zapojení malých a středních podnikatelů do oblasti technické normalizace, podpora podnikavosti, podpora začínajících malých a středních podnikatelů pomocí finančních nástrojů a podpora zavádění nových technologií. Financování koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období 2014-2020 bude zajištěno evropskými fondy, Evropským sociálním fondem, finančními prostředky z unijních programů EU a národními prostředky.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Evropské unie

Posledním již existujícím programem, který pomáhá nejen začínajícím podnikatelům, ale také již zavedeným společnostem, je Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V operačním období 2014-2020 se i v něm dočkáte novinek a změn. Hlavní podpora je zaměřena na projekty ke snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru, ke vzniku nových podnikatelských záměrů, na rozvoj podnikání založeného na výzkumu a inovacích především v malých a středních firmách, k zavádění technických i netechnických inovací v podnicích, k ochraně duševního vlastnictví v podnicích a k zavádění progresivních IT technologií, hlavně k rozšiřování širokopásmového vysokorychlostního internetu.

Podobné články...