Komanditní společnost

podnikatelKomanditní společnost (povinné označení „k. s.“ nebo „kom. spol“) je osobní obchodní společnost a prvky společnosti s ručením omezením, tedy kapitálové společnosti. Obchodní zákoník tuto právnickou osobu chápe jako určitou formu veřejné obchodní společnosti a proto se pro ni podpůrně používá i její úprava.

K založení komanditní společnosti jsou zapotřebí minimálně dva společníci (jeden komplementář a jeden komandista). Probíhá písemnou formou na základě společenské smlouvy, kterou zakladatelé podepíší a nechají úředně potvrdit. Předmětem společenské smlouvy je dělba zisku a rozdělení práv. V případě, že se vlastníci společnosti (může se jednat o fyzické i právnické osoby) na dělbě zisku nedohodnout, automaticky probíhá v poměru vložených vkladů. Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Typy společníků

V rámci komanditní společnosti rozlišujeme pouze dva typy společníků, kteří mají rozdílná práva i povinnosti. Jsou to:

Komandisté – do společnosti vnáší vklad v min. výši 5 000 Kč a do jeho nesplacené výši také ručí. Mají minimální pravomoci a mohou pouze dohlížet na hospodaření firmy. Případná smrt komandisty fungování k. s. nijak neohrozí.

Komplementáři – jejich práva a povinnosti se příliš neliší od společníků ve veřejné obchodní společnosti. I oni ručí svým majetkem v plné výši a představují statutární orgán společnosti. V případě smrti komplementáře společnost zaniká.

podnikateleVýhody a nevýhody komanditní společnosti

Komanditní společnost využívají především začínající podnikatelé, kteří nedisponují počátečním kapitálem nutným k založení jiných forem společností a zároveň nechtějí zakládat společnost sami. Minimální počáteční vklad je zanedbatelný a vkladovou povinnost má pouze jeden ze společníků. Pro komplementáře je nevýhodou je zmíněná nutnost ručit celým svým majetkem. Pro komandistu pak minimální vliv na chod společnosti.

Víte jak darovat peníze?

Podobné články...