Zálohy na sociální a zdravotní pojištění v roce 2013

3242364100_a524e8fe88Jako osoba samostatně výdělečně činná musíte do státní kasy odvádět poplatky na zdravotní a sociální pojištění. Rok co rok se zálohy na toto pojištění vyvíjejí pro podnikatele nepříznivým trendem a na zálohách tak zaplatí více, než v letech minulých. Ani letošní rok 2013 není v tomto směru výjimkou.

Jak zjistit výši záloh

Výše záloh pro osoby samostatně výdělečně činné se každoročně odvozuje z průměrné mzdy. Průměrná mzda je pak vypočítávána jako součin všeobecného vyměřovacího základu a přepočítacího koeficientu, který stanovuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pro rok 2013 činí vyměřovací základ 25.093 korun a přepočítací koeficient je 1,0315, z čehož plyne, že průměrná mzda v roce 2013 by měla činit 25.884 korun.

Sociální pojištění

Každý živnostník a podnikatel musí ze své hlavní podnikatelské činnosti odvádět zálohy na sociální pojištění. Výše záloh na sociální pojištění je závislá na výši dosaženého zisku za předchozí kalendářní rok s tím, že u osob samostatně výdělečně činných činí tento vyměřovací základ 50% zisku.

Sociální pojištění je pak stanoveno na 29,2% z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ však musí být vyšší než stanovený minimální vyměřovací základ.

Minimální záloha na sociální pojištění

Minimální záloha na sociální pojištění se vypočítává z průměrné mzdy, respektive z její čtvrtiny. V letošním roce se tedy jedná o 29,2 procenta z částky 6471 korun. Minimální výše záloh na sociální pojištění tedy v letošním roce činí 1890 korun, což je o 54 korun více, než v loňském roce.

Podnikáte-li jako OSVČ pouze na vedlejší činnost, pak pro vás platí, že záloha na sociální pojištění činí 756 korun. Pokud za rozhodné období jednoho roku nedosáhnete zisku většího jak 62.122 korun, nebudete muset tyto zálohy na sociální pojištění platit.

Podnikatelé, kteří tedy nedosahují vyšší hodnoty vyměřovacího základu, než je základ minimální, jsou povinni odvádět na zálohách na sociální pojištění 1890 korun. Na základě svého vlastního uvážení si mohou tuto částku dobrovolně navýšit. Nízké zálohy na sociálním pojištění jsou totiž také zárukou nízkého důchodu.

Maximální vyměřovací základ

Maximální roční vyměřovací základ pro zálohy na sociální pojištění činí 48 násobek průměrné mzdy. To tedy pro rok 2013 znamená částku 103.536 korun měsíčně, za rok se pak jedná o sumu 1.242.432 korun.

Nemocenské pojištění

Stejně jako u sociálního pojištění, i při výpočtu záloh na nemocenské pojištění je nutné vycházet z vašeho zisku. Zdravotní pojištění pak činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu, přičemž vyměřovací základ se rovná polovině vašeho zisku.

Minimální záloha na zdravotní pojištění

I u zdravotního pojištění je stanovena minimální částka, kterou musíte odvádět. Ta je opět stanovena na základě průměrné mzdy pro rok 2013. Minimální vyměřovací základ dosahuje poloviny z průměrné mzdy, tedy 12.942 korun. Z této částky je pak vypočítávána minimální zálohová platba na zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta. Z toho tedy plyne, že minimální zálohy na zdravotní pojištění představují 1748 korun.

Maximální vyměřovací základ

Maximální roční vyměřovací základ pro zálohy na zdravotní pojištění činí 72 násobek průměrné mzdy. V roce 2013 tak tedy dosahuje maximální vyměřovací základ pro zálohy na zdravotní pojištění sumy 1.863.648 korun.

 

Jak u zdravotního, tak sociálního pojištění platí, že za rok 2013 budete muset podat Přehled o příjmech a výdajích a v případě, že nebudou zálohy na pojištění odpovídat vašim ziskům z podnikání, budete muset rozdílnou částku doplatit, nebo dostanete případné přeplatky od pojišťovny a sociální správy zpět.

Podobné články...