Kdo je OSVČ

6987570497_1df1fa3c11S pojmem OSVČ, tedy zkratka znamenající osoba samostatně výdělečně činná, se setkáváme dnes a denně. Co všechno si však pod tímto pojmem představit, kdo je osoba samostatně výdělečně činná, které činnosti pod ni spadají, jaké má příjmy a jak ji lze rozdělit?

Kdo je OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná je každá osoba, která provozuje samostatnou výdělečnou činnost, nebo při výkonu této činnosti spolupracuje a je držitelem živnostenského listu. Zároveň musí mít OSVČ ukončenou povinnou školní docházku a dosahovat věku alespoň 15 let. Samostatnou výdělečnou činnost může OSVČ vykonávat jak na území České republiky, tak i mimo něj, pokud je vykonávána na základě oprávnění k výkonu této činnosti, které vyplývá z právních předpisů České republiky.

Rozdělení OSVČ

Činnosti osoby samostatně výdělečně činné lze rozdělit na hlavní a vedlejší. Hlavní činností se pak rozumí, že OSVČ se plně věnuje pouze dané činnosti a má z ní hlavní příjem. Jako vedlejší samostatná činnost je pak chápána činnost, která nebyla hlavním zdrojem příjmů. Činnost lze považovat za vedlejší, pokud OSVČ v daném kalendářním roce:

 • byla trvale zaměstnána a příjem ze zaměstnání činil alespoň dvanáctinásobek minimální mzdy
 • byl jí vyplácen částečný či plný invalidní důchod nebo důchod starobní
 • byl jí uznán nárok na rodičovský příspěvek nebo na příspěvek pro péči o osobu blízkou
 • byla ve výkonu vojenské služby v ozbrojených silách ČR, nejedná se však o vojáky z povolání
 • byla nezaopatřeným dítětem podle § 20 odst. 3 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb.
 • byla ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě po dobu minimálně tří měsíců po sobě jdoucích

Příjmy OSVČ

Samostatná výdělečná činnost zahrnuje příjmy z podnikání, a to:

 • Příjmy ze zemědělské výroby, vodního a lesního hospodářství, pokud je osoba evidována podle zvláštního zákona o zemědělství
 • Příjmy ze živnosti na základě oprávnění provozovat živnost dle zákona o živnostenském podnikání
 • Příjmy z jiného podnikání, které jsou upraveny zvláštním předpisem
 • Podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku
 • Příjmy z výkonu umělecké nebo jakékoliv jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů. Nepatří sem umělecká nebo tvůrčí činnost, z níž jsou příjmy samostatným základem daně z příjmů fyzických osob pro zdanění zvláštní sazbou daně (příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, televize a rozhlasu, které plynou ze zdrojů na území České republiky).
 • Příjmy z jiné činnosti konané na základě oprávnění podle zvláštních předpisů – jedná se o příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, správce konkurzní podstaty včetně předběžného správce, zvláštního správce a vyrovnacího správce a rozhodce podle zvláštních právních předpisů.
 • Příjmy z jiných činností, které jsou vykonávány vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, jejichž účelem je získání příjmu. Patří sem například sportovci, kteří svou činnost nevykonávají na základě živnostenského oprávnění. Nespadají sem ale pronajímatelé movitých a nemovitých věcí.
 • Příjmy z výkonu činnosti mandatáře na základě mandátní smlouvy, která byla uzavřena podle obchodního zákoníku.

Práva a povinnosti OSVČ

Osoba samostatně výdělečně činná musí podnikat pod svým jménem, nemusí být zapsána do Obchodního rejstříku, nemusí být do určitého obratu plátcem DPH, do určitého obratu může své náklady uplatňovat paušálně a zároveň může účtovat v soustavě daňové evidence. OSVČ pak ručí při výkonu své činnosti celým svým majetkem.

Podobné články...