Vše o nepeněžitých vkladech při zakládání společnosti

6Při zakládání společností je nutno počítat s jistými výdaji. Tím nejpodstatnějším a zároveň nejcitelnějším výdajem stále zůstává základní kapitál společnosti. U společností s ručením omezeným činí minimální hodnota základního kapitálu 200 000 Kč, u společnosti akciové je nutno složit základní kapitál v minimální hodnotě 2 000 000 Kč. Pokud chcete podnikat pod hlavičkou prestižní Evropské společnosti, připravte si celých 120 000 Eur. Základní kapitál společnosti však může být splacen ve formě peněžitých nebo nepeněžitých vkladů. A právě nepeněžitým vkladům se bude věnován následující článek.

Co si představit pod pojmem nepeněžitý vklad?

Jak již samotný název napovídá, jedná se o vklad, jejímž hlavním předmětem nebude peněžní hodnota. Nejčastěji se jedná o vklady ve formě nemovitostí, automobilů nebo akcií. Nepeněžitým vkladem může být dle zákona takový majetek, u kterého můžeme zjistit jeho hodnotu. Majetek, který chceme nechat zapsat do základního kapitálu společnosti, musí mít také k této společnosti určitý vztah. Jedná-li se například o společnost zabývající se tvorbou internetových stránek, za nepeněžitý vklad může být považováno veškeré počítačové vybavení a příslušenství. Pokud by si chtěla naše fiktivní IT společnost nechat zapsat do základního kapitálu například nově zakoupenou sekačku, s největší pravděpodobností ji toto jednání „neprojde“. To u zahradnické firmy by takový nepeněžitý vklad nebyl žádnou překážkou.

Kdo stanoví hodnotu nepeněžitých vkladů?

U kapitálových obchodních společností stanovuje hodnotu nepeněžitých vkladů znalec. Znalci jsou jmenováni soudem a nesmí být k dané společnosti v žádném vztahu. Tak je zaručena jejich nezávislost. Soudnímu znalci za znalecký odhad nepeněžitého vkladu pochopitelně náleží odměna, kterou hradí sama společnost a její výši určí dohodou. Hodnota nepeněžitých vkladů musí být uvedena v zakladatelském dokumentu – společenské smlouvě nebo zakladatelské listině. Tato hodnota nepeněžitého vkladu musí být splacena ještě před samotným podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. V případě, že je předmětem nepeněžitého vkladu nemovitost, musí vkladatel splnit dvě podmínky: předat správci vkladu písemné prohlášení o splacení vkladu spočívajícího v nemovitosti s úředně ověřeným podpisem a musí mu rovněž tuto nemovitost předat.

Co nemůže být nepeněžitým vkladem?

Zákon zakazuje nepeněžité vklady do společnosti ve formě závazků týkajících se provedení prací nebo poskytnutí služeb. Vkladem nemůže být ani vlastní pohledávka vkladatele za společností nebo hodnoty, které jsou ze zákona označeny jako hodnoty osobní povahy. Tyto hodnoty mohou být charakteru buďto majetkového (právo na starobní důchod ze státního důchodového systému), nemajetkového (právo na ochranu osobnosti) anebo hodnoty zvláštního režimu zacházení (individuální kvalifikace zaměstnanců).

Omezení nepeněžitých vkladů u některých společností

Nutno podotknout, že výše uvedená pravidla platí ve většině případů pouze pro kapitálové a obchodní společnosti (společnost s ručením omezeným, akciovou společnost, veřejnou obchodní společnost, komanditní společnost). U některých společností však nepeněžitý vklad nemůže být součástí základního kapitálu. Jedná se zejména o banky, či pojišťovny. Od nového roku navíc vstupuje v platnost nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, který ruší dosavadní povinnost zakladatele společnosti s ručeným omezeným, která stanovovala minimální hodnotu základního kapitálu na hranici dvou set tisíc. V roce 2014 se tato hranice sníží na pouhou jednu korunu.

Podobné články...