Společnost s ručením omezeným

spolecnostSpolečnost s ručením omezeným (povinné označení „s. r. o.“ nebo spol s r. o.) je právnická osoba, která stojí na pomezí mezi kapitálovou a osobní obchodní společností. V České republice jde o vůbec nejrozšířenější typ obchodní společnosti. Za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem v plné výši.

S. r. o. s kapitálovým charakterem musí povinně vytvářet základní kapitál a uplatňuje se v ní většinový princip rozhodování. Každý ze společníků nemusí být statutárním orgánem.

Pro s. r. o. s osobním charakterem platí omezení počtu společníků (maximálně 50), omezená převoditelnost obchodních podílů a částečně také konstrukce omezeného ručení společníků.

Společnost s povinné ručení omezeným může být založena jedním až padesáti společníky a výše minimálního zapisovatelného základního kapitálu činí 200 000 Kč. Každý ze společníků pak musí vložit minimálně 20 000 Kč. K založení dojde poté, co společníci sestaví společenskou smlouvu a podepíší ji u notáře. V případě nepeněžitého vkladu (nemovitosti, cenné papíry, automobily apod.) dochází k řádnému ocenění soudním znalcem. Před podáním návrhu musí být splaceny veškeré nepeněžité vklady, emisní ážio a minimálně 1/3 každého peněžitého vkladu (celková výše splacených peněžitých a nepeněžitých vkladů musí činit minimálně 200 000 Kč). Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstřík a to bez ohledu na den svého založení. V mezidobí nemá právní subjektivitu a návrh musí být podán nejpozději 3 měsíce od jejího založení.

Společnost s jediným společníkem

Tento typ společnosti nemůže založit jiná jednoosobní společnost s ručením omezeným a bývá založena na základě zakladatelské listiny, která je opět podepsána pod notářským dohledem. Jedna fyzická osoba nemůže být jediným společníkem u více než tří jednoosobních společností.

Podobné články...