Postup založení s. r. o.

Chcete se svému podnikání věnovat pod zastřešením společnosti s ručením omezeným? Pro všechny, kteří si nejsou jistí tím, co proces založení s. r. o. obnáší, jsme připravili postup v pěti bodech:

Krok č.1 – založení společnosti

Společnost se zakládá na základě dvou typů zakladatelských dokumentů:

  • společenské smlouvy (v případě většího počtu zakladatelů)

  • zakladatelské listiny (v případě jednoho zakladatele)

 Zákon v obou případech požaduje formu notářského zápisu (vyhotoví ji kterýkoliv notář za cca 5 – 10 tis. Kč) a navíc přesně stanovuje, co musí být obsaženo v zakladatelském dokumentu:

firma společnosti – název si každý podnikatel volí sám, nesmí se však shodovat nebo být podobný názvu firem, které jsou již v obchodním rejstříku zapsány.

sídlo společnosti – v zakladatelském dokumentu je definován pouze názvem obce. V případě sídla v budově, ke které nemá podnikatel vlastnická práva, je nezbytný souhlas jejího skutečného vlastníka.

určení společníku – může se jednat o fyzické i právnické osoby. Kromě jména musí údaje obsahovat také bydliště, v případě právnické osob pak firma a sídlo.

předmět podnikání

výše základního kapitálu – minimální výše základního kapitálu je v případě s. r. o. zákonem stanovena na 200 tis. Kč

výše vkladu každého společníka a způsob a lhůta jeho splacení

jména a příjmení prvních jednatelů a způsob, jakým jménem společnosti jednají

jména a příjmení prvních členů dozorčí rady – pouze v případě, je-li dozorčí rada zřízena

určení správce vkladu

Krok č. 2 – splacení základního kapitálu nebo jeho části

Poté, co je určen správce vkladu a zřízeno speciální bankovní konto na jeho jméno, dojde ke splacení základního kapitálu, respektive jeho části. Aby bylo možno podat návrh na zapsání společnosti do obchodního rejstříku, je nutní splatit celé emisní ážio (na každý z vkladů nejméně 30 %). Celková výše splacených vkladů musí činit minimálně 100 000 Kč. Nepeněžité vklady ohodnotí soudní znalec a je nezbytné, aby byly před zápisem do obchodního rejstříku splaceny v plné výši.

Krok č. 3 – získání příslušných oprávnění

Živnostenské a případně další oprávnění jsou nezbytnou součástí návrhu na zápis do obch. rejstříku.

Krok č. 4 – podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku

Návrh musí podepsat všichni jednatelé a podává se maximálně do 90 dnů od doby, kdy byla společnost založena, případě od doby udělení živnostenského oprávnění. Součástí návrhu jsou také přílohy – společenská smlouva/zakladatelská listina, oprávnění k podnikatelské činnosti apod.

Krok č.5 – vznik společnosti

Po podání návrhu následuje rozhodnutí rejstříkového soudu, který rozhodne, zda bude společnost zapsána do obchodního rejstříku. Na rozhodnutí má pět pracovních dnů a v případě kladného rozhodnutí vznikne společnost zápisem do rejstříku. Do doby 30-ti dní od zápisu je nutné společnost registrovat u příslušného správce daně. V případě zaměstnanců běž i 8 denní lhůta, v rámci které je nutné společnost registrovat u zdravotní pojišťovny a okresní správy sociálního zabezpečení.

Pokud se vám zdá postup při založení s. r. o. svépomocí příliš komplikovaný, můžete si nechat společnost založit odborníky, kteří se na zakládání společností specializují. Další možností je koupě již fungující společnosti, tzv. ready made společnosti.

Podobné články...