Rok 2014 a změny při založení s. r. o.

1Rok 2014 bude pro spoustu zájemců o založení společnosti s ručením omezeným zlomový. Od prvního ledna má totiž začít platit zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Ve spojení s novým občanským zákoníkem přináší do oblasti zakládání společnost spoustu zajímavých změn. Ty největší se týkají právě společnosti s ručením omezením. Koho novela zákona potěší a kdo nad ní naopak zapláče? To se dozvíte na následujících řádcích.

Jak to bylo se zakládáním s.r.o. doposud?

Společnost s ručením omezeným může založit jeden nebo více společníků. Jejich maximální počet se ustálil na hranici 50 osob. Před samotným zápisem do obchodního rejstříku, kterým společnost vzniká, musí společníci složit základní kapitál, který činí minimálně 200 000 Kč. Tento kapitál může být složen jak ve formě peněžitých, tak nepeněžitých vkladů. U nepeněžitých vkladů musí jejich hodnotu ocenit soudní znalec ustanovený soudem právě v souvislosti s touto problematikou. Společníci sepisují společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu a dohodnou se na stanovách společnosti. Pro jejich sepsání mohou v případě zájmu oslovit notáře. Před nabytím právní subjektivity je nutno podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Pokud soud zápis povolí, společnost vzniká. Společnost s ručením omezeným zodpovídá za způsobené škody celým svým majetkem. Jednotliví společníci pak za závazky společnosti ručí společně do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků. Tato informace je zapsána v obchodním rejstříku.

Jak to bude se zakládáním s.r.o. v roce 2014?

Od nového roku bude počet společníků společnosti s ručením omezeným libovolný. Nebude platit horní strop padesáti osob. Radikální změnou je výše minimálně zapisovaného základního kapitálu, který bude místo 200 000 Kč činit pouhou jednu korunu! V rámci společenské smlouvy se společníci pochopitelně mohou dohodnout na vyšším kapitálu, ovšem povinnost vkládat 200 000 Kč bude od roku 2014 passé. Pokud budou společníci zapisovat do společnosti nepeněžité vklady, od nového roku se nebude vyžadovat povinné ocenění soudním znalcem. Znalecký posudek může vypracovat jednatel nebo kterýkoli znalec vybraný zakladateli. Velkou změnou projdou také podíly společníků. Doposud byly tyto podíly jednoho druhu a společníci měli stejné práva a povinnosti např. při splacení vkladů nebo vyplacení zisku. Od nového roku si budou moci společníci ve společenské smlouvě upravit různé druhy podílů. A u společenské smlouvy – jako zakladatelského dokumentu – ještě chvíli zůstaneme. Tento dokument totiž bude moci také nově stanovovat povinnosti jednotlivých společníků. Nově přechází také ručení společníků na veškerý jejich soukromý majetek. Doposud ručili pouze do výše souhrnu nesplacených vkladů. Nově budou za případné závazky firmy ručit svým osobním automobilem, domem nebo chatou v Krkonoších.

Proč ty novinky?

Zaměřme se v první řadě na změnu v oblasti základního kapitálu. Ten sice společnost musela před svým vznikem složit, nicméně pár týdnů po založení jeho hodnota stejný pozbyla smyslu a účelu. Společnost totiž za své závazky ručí majetkem nikoli základním kapitálem. Proto je jeho funkce v této souvislosti takřka zbytečná a zanedbatelná. To má nový zákon o obchodních korporacích změnit. Od nového roku nabyde na důležitosti právě zakladatelský dokument. Dnes většina společností sáhla po vzoru na internetu, pozměnila pár údajů a bylo vymalováno. To se má od nového roku změnit. Velká revoluce nás čeká také v oblasti ručení společníků. Tato změna by konečně měla chránit osoby, kterým firma způsobila škodu, nikoli samotnou firmu, jak tomu bylo doposud.

Podobné články...