Jak je to s ručením s.r.o.?

9Obchodujete se společností s ručením omezeným a zajímá vás, jak moc je toto obchodování rizikové? Co když se společnost dostane do ztráty? Bude mít problém s úhradou závazků? Přestane s vámi komunikovat? Po kom vymáhat případnou úhradu nezaplacených pohledávek? Na koho se obrátit v případě škod, které vám mohly jednáním společnosti vzniknout (například nedodaná objednávka, vadné, poškozené zboží apod.)? Do jaké výše ručí za závazky společnosti jednatelé a do jaké výše společníci? A v jaké výši odpovídá sama společnost za porušení svých závazků? Na to se podíváme o v následujícím článku věnovaném problematice ručení u společnosti s.r.o.

Odpovědnost společnosti s ručením omezeným

Tento typ společnosti odpovídá za porušení závazků celým svým majetkem (tuto povinnost stanovuje § 106 odst. 1 obchodního zákoníku). Co si pod touto magickou formulkou můžeme vlastně ve skutečnosti představit? Skutečnost, že pro uspokojení požadavků dlužníků bude použit veškerý majetek (peněžitý i nepeněžitý), který je v reálném držení společnosti. Primárně se může jednat o samotné finanční prostředky, vybavení, či nemovitosti. Bohužel dopředu často nemůžeme odhadnout, jak velký objem majetku společnost ve skutečnosti drží. I když může dosahovat megalomanských zisků, nemusí do rozvoje společnosti investovat a její majetek může být takřka nulový. Velmi nepřesné a krajně nespolehlivé je také odvozovat majetek od výše základního kapitálu, který nemá s touto problematikou žádnou přímou souvislost.

Za co a jak ručí společníci?

Společníci společnosti s ručením omezeným ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše svých nesplacených vkladů (resp. do té doby, než je úhrada vkladů zapsána do obchodního rejstříku). V praxi to vypadá tak, že pokud je základní kapitál společnosti 200 000 Kč, ale dva ze čtyř společníků nezaplatili svůj podíl (každý po padesáti tisící), budou všichni čtyři zodpovídat za závazky společnosti pouze ve výši 100 000 Kč. Věřitel může následně požadovat úhradu závazků po kterémkoli společníkovi. To, jak se daný společník vyrovná s uhrazeným dluhem v rámci svých kolegů, je čistě a jen jeho problém.

Za co a jak ručí jednatelé?

Jednatelé při plnění všech svých zákonných povinností za závazky společnosti neručí. Výjimka nastává tehdy, pokud nevykazují kvality tzv. „řádného hospodáře“. Co takový řádný hospodář vlastně musí dodržovat? Zejména musí mít v pořádku účetnictví, kontrolovat splatnost faktur, expedovat materiál nebo provádět další úkony s jeho funkcí související. Pokud svým jednáním způsobí společnosti škodu v podobě např. smluvní pokuty, úroků z prodlení nebo pokuty od finančního úřadu za nesrovnalosti, ručí za celu výši této škody společně a nerozdílně.

Na co můžete narazit aneb největší omyly při vymáhání pohledávek

Často se věřitelé domnívají, že v případě základního kapitálu, jehož výši mohou snadno dohledat v obchodním rejstříku, musí společnost tyto prostředky povinně zadržovat a může z nich tedy uhradit vzniklé závazky. Tato povinnost však společnosti z právního hlediska vůbec nepřipadá. Základní kapitál je nutno složit pouze pro zapsání společnosti do obchodního rejstříku. Následně mohou společníci základní kapitál investovat nebo jej jednoduše utratit. Ve společnosti také mylně převládá názor, že případné dluhy musejí společníci povinně uhradit. Jak již bylo výše zmíněno, v praxi to tak rozhodně není. Společníci ručí za závazky společnosti pouze do výše svých nesplacených vkladů. Nutno podotknout, že tyto vklady společníci (pro svůj vlastní klid v duši) splatí ještě před samotným vznikem společnosti. Požadovat tedy po společnících úhradu škody je zbytečné a takřka bezvýsledné.

Podobné články...