Postup – jak na zápis do obchodního rejstříku?

2Každá společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Je úplně jedno, zda jste založili společnost s ručením omezením, akciovou společnost nebo společnost komanditní. Bez toho, aby byla tato společnost zapsaná v OR, nemůžete jejím jménem legálně jednat. Nutno podotknout, že celý proces zápisu společnosti do obchodního rejstříku rozhodně není několika hodinovou záležitostí. Ještě, než se do tohoto procesu pustíte, obrňte se pořádnou dávkou trpělivosti a vyčleňte si dostatečnou časovou rezervu. Byrokracii se totiž nevyhnete, ani kdybyste sebevíc chtěli.

1. krok – podání návrhu na zápis do OR

Prvním krokem je vyplnění speciálního formuláře, který je specifický pro každý typ obchodní společnosti. Tento formulář si můžete stáhnout na portálu veřejné správy nebo si jej vyzvednout přímo na příslušném úřadě. U společnosti s ručením omezeným tento návrh na zápis do OR podávají všichni jednatelé. Pokud zakládáte akciovou společnost, je nutno, aby byli navrhovatelem všichni členové představenstva. U ostatních společností se tato podmínka nevyžaduje.

2. krok – výběr vhodného rejstříkového soudu

Po vyplnění návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku následuje výběr vhodného rejstříkového soudu, ke kterému bude tento návrh podán. Návrh je standardně podáván ke krajskému soudu, v jehož obvodu bude mít nově vznikající firma své sídlo. Sídlo společnosti musí být uvedeno v již sepsaných zakladatelských dokumentech.

3. krok – doložení všech potřebných příloh

K návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku je nutno doložit celou řadu příloh. Patří sem:

 • Doklad o živnostenském oprávnění
 • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina
 • Dokument dokládající práva k nemovitosti, ve které má společnost své sídlo
 • V případě, že je společník ve svazku manželském, je nutné doložit souhlas druhého manžela s použitím majetku ve společném jmění manželů k plánovanému podnikání
 • Doklad o trestní bezúhonnosti
 • Souhlas jednatelů s výkonem jednotlivých funkcí
 • Podpisové vzory jednatelů
 • Prohlášení správce vkladu
 • Čestná prohlášení jednatelů

4. krok – počkat na rozhodnutí soudu

Za zahájení řízení o zapsání společnosti do OR bude nutno uhradit jednorázový poplatek ve výši 5000 Kč (pokud se jedná o prvozápis společnosti). V případě, že chtějí společníci pouze změnit určité náležitosti nebo údaje, stačit jim bude tisícikoruna. Rejstříkový soud následně zkoumá veškeré formální i obsahové náležitosti návrhu a v zákonné lhůtě může rozhodnout buďto o zapsání společnosti do obchodního rejstříku nebo o zamítnutí návrhu, ke kterému se vyjádří a v případě formálních, či obsahových nesrovnalostí vyzve k jejich odstranění. Takto soud vyzývá pouze jednou. Pokud se ve vašem návrhu nějaké nedostatky objevily, dejte si řádně záležet na jejich odstranění.

Z jakých důvodů může soud rozhodnout o zamítnutí návrhu na zápis do OR?

 • Návrh podala neoprávněná osoba
 • Návrh obsahuje formální, či obsahové nedostatky
 • Návrh nebyl podán zákonným způsobem
 • Návrh je nesrozumitelný nebo neurčitý
 • U návrhu scházejí potřebné přílohy, listiny nebo zákonem stanovené dokumenty

5. krok – zápis do obchodního rejstříku

Rozhodnutím soudu o zápisu společnosti do obchodního rejstříku společnost vzniká (pozor – nepleťte si se založením). Při rozhodnutí o zápisu může soud postupovat dvěma způsoby:

 • Vydá usnesení – nejčastější případ (bez nařízení jednání)
 • Rozhodne bez vydání usnesení – pouze v předem stanovených případech a za splnění určitých podmínek

6. krok – informace o zapsání do OR

V případě, že soud rozhodne o zápisu bez vydání usnesení, je účastníkům doručen výpis z obchodního rejstříku. Pokud soud usnesení vydá, je následně toto usnesení taktéž doručeno účastníkům řízení.

Podobné články...