Změna sídla společnosti

Změnu sídla společnosti je možno realizovat hned poté, co obdržíte originální výpis z katastru nemovitosti a další nezbytné dokumenty. Nachází-li se nové sídlo společnosti v jiném městě, bude třeba změnit zakladatelskou listinu. K tomu je zapotřebí souhlasu všech společníků, případně notářsky ověřeného rozhodnutí valné hromady. Má-li dojít ke změně pouze v rámci stávajícího města, postačí rozhodnutí statutárního orgánu společnosti.

Návrh na zápis změny sídla společnosti v obchodním rejstříku

Poté, co dojde k rozhodnutí o změně sídla, je podnikatel povinen podat návrh na zapsání změny v obchodním rejstříku. Jako navrhovatel je vždy uvedena společnost, která jedná prostřednictvím statutárního orgánu. Návrh je nutno podat také na příslušném rejstříkovém soudu.

V návrhu musí být (na rozdíl od zakládací listiny, ve které stačilo změnit město) obsažena nová adresa v plném znění.

Dokumenty, které musí být přiloženy k návrhu:

  • dokument, jehož podstatou je doložení právního úkonu, který povoluje změnu adresy sídla firmy, tedy rozhodnutí společníků, rozhodnutí statutárního orgánu nebo zápis z valné hromady. V případě přesídlení firmy do jiného města je třeba dokumenty dodat ve dvou kopiích.

  • dokument, ve kterém je obsaženo plné znění zakládajícího dokumentu nebo stanov firmy

  • souhlas s poskytnutím sídla nebo nájemní smlouva

  • výpis z katastru nemovitostí, z jehož bude zjevné, že osoba poskytující sídlo má k nemovitosti vlastnické právo s ní nakládat.

  • kolek – stojí 1000 Kč bez ohledu na povahu a počet zapisovaných změn

  • Soud učiní rozhodnutí o změně do patnácti dnů od podání návrhu.

Zpráva o změně sídla na úřadech

Změna sídla společnostiPoté, co dojde ke změně adresy sídla, je nutné skutečnost ohlásit na živnostenském úřadu (do 15 dnů od změny; je nutné vyplnit tzv. změnový list) a finančním úřadu (opět do 15 dnů od změny a to formou doložení výpisu z obchodního rejstříku nebo novým živnostenským oprávněním).

V případě, že má firma zaměstnance, se změna ohlašuje také na sociální a zdravotní pojišťovně, respektive všech jednotlivých zdravotních pojišťovnách. Lhůta pro nahlášení změny je 8 dnů.

Podobné články...