Akciová společnost

akciova-spolecnostAkciová společnost (povinné označení “a.s.” nebo „akc. spol.“) je jedním z nejrozšířenějších typů obchodních společností. Její kapitál je rozdělen na na stejné podíly – akcie, které lze koupit/prodat na kapitálových trzích. Držitelé akcií (akcionáři) mají právo na vyplácení dividend a hlas na valné hromadě a za případné ztráty ručí pouze svým podílem. Závazky bývají hrazeny z rezervního fondu, který definuje § 67 obchodního zákoníku.

Statutárním zástupcem akciové společnosti je tzv. správní rada. Akcie jsou vydávány s určitou nominální (emisní) hodnotou a jejich tržní hodnota kolísá v závislosti na aktuálním dění na burze. Nominální hodnota vydaných akcií není pevně stanovena, ale obvykle činí 1 000 Kč.

Akciová společnost může být založena jedním nebo i více zakladateli a jejímu zapsání do obchodního rejstříku předchází první valná hromada (na které se volí orgány), splacení emisního ážia a vložení peněžitých vkladů. Výše základního kapitálu činí min. 2 000 000 Kč, u akciové společnosti s veřejnou nabídkou akcií desetinásobek – 20 000 000 Kč. Společně s dalšími povinnými údaji (předmět podnikání, splácení akcií atd.) je uvedena ve stanovách firmy.

Orgány

radaValná hromada – nejvyšší orgán akciové společnosti. V rámci první valné hromady se rozhodne o jejím založení, během dalších pak o změnách, volbě orgánů, rozdělení zisku a dalších záležitostech, které mají vliv na další fungování společnosti. Význam hlasu akcionáře ovlivňuje velikost jeho podílu (počet akcií).

Představenstvo – statutární orgán, který řídí společnost mezi dvěma valnými hromadami (operativně rozhoduje, vede účetnictví apod.). Je složeno z minimálně tří členů, kteří jsou voleni nejvýše na pět let. V případě akciové společnosti s jediným akcionářem pak výjimečně z jediného člena.

Dozorčí rada – orgán, jehož činnost spočívá v dohlížení nad aktivitou představenstva. Je volena valnou hromadou a v případě společnosti s 50 a více zaměstnanci volí její 1/3 zaměstnanci. Musí mít minimálně 3 členy a celkový počet členů musí být dělitelný třemi. Dozorčí rada je volena nejvýše na pět let

Podobné články...