Výhody s. r. o. oproti OSVČ

Výhody s.r.o.Podnikání pod záštitou právnické osoby má oproti OSVČ celou řadu výhod. Sestavili jsme pro vás přehledné porovnání, které vám rozhodování, jakou formu podnikání zvolit, výrazně usnadní.

Zřejmě největší rozdíl tkví ve způsobu ručení. Zatímco OSVČ ručí celým svým majetkem, ručí společníci s. r. o. pouze do výše nesplaceného základního kapitálu. Pokud se firma dostane do existenčních potíží, nehrozí, že společníci přijdou o svůj majetek.

Se způsobem ručení je spojena také důvěryhodnost ze strany klientů a partnerů. Fyzická osoba může vzbuzovat pochybnosti o schopnosti plnit závazky a nepůsobí tak seriózně jako společnost. Vlastní společnost je také často podmínkou pro účast ve výběrovém řízení, které vyhlašují státní orgány.

Zatímco v případě OSVČ přijdou veškerá renomé a reference po ukončení aktivního podnikání vniveč, kredit společnosti každým rokem narůstá. Firma si buduje obchodní jméno a historii, ze které mohou těžit budoucí majitelé. Hodnota s. r. o. postupně roste a je možno ji předat dalším generacím. OSVČ sice může zvýšit cenu své práce, ale nebuduje žádnou jednoduše převoditelnou hodnotu.

Fyzická osoba se nevyhne placení daně z příjmu a navíc je povinna platit zdravotní a sociální pojištění. Na výdaje však může uplatnit paušál. Právnická osoba musí platit pouze daň z příjmu (19 %) a srážkovou daň ze zisku (15 %) a jsou u ní mnohem širší možnosti optimalizace daní.

Společnost s ručením omezeným nabízí lepší možnosti propagace, může totiž podnikat pod libovolným názvem. OSVČ podniká pouze pod svým jménem a příjmením, ke kterému může přidat dodatek.

Zatímco společnost může navyšovat vklady a přijmout nové společníky a tím expandovat, OSVČ je v praxi podnikáním o jednom člověku. Fyzická osoba nemůže efektivně delegovat podnikání na jinou osobu, ale v případě s.r.o. je možno řízení předat jednateli nebo společníkům.

Podobné články...