Jak probíhá ohlášení živnosti?

ohášeníChcete-li začít provozovat volnou, vázanou nebo řemeslnou živnost, budete ji muset ohlásit na libovolném živnostenském úřadu. Další možností je zaslat úřadu formulář pro ohlášení živnosti a to prostřednictvím pošty nebo elektronicky, případně osobně na kterémkoliv kontaktním místu veřejné správy Czech POINT.

Doklady a formuláře, bez kterých se při ohlašování živnosti neobejdete

  • Formulář ohlášení živnosti

  • Fyzická osoba, která je občanem jiného členského státu EU, musí předložit výpis z evidence trestů, případně jiný rovnocenný dokument, který vydal příslušný soudní či správní orgán členského státu, případně členského státu, kde pobývala naposledy. V případě států, které výpis nevydávají, předkládá čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bylo učiněno před notářem či orgánem členského státu, v němž má občanství, případně státu, ve kterém pobývala naposledy. Výpis může nahradit také doklad o odborné způsobilosti, je-li v něm prokázána také bezúhonnost.

  • Fyzická osoba ze státu, který není v EU, musí předložit výpis z evidence trestů, případně rovnocenný dokument, který vydal stát, v němž má občanství. V případě, že daný stát prohlášení nevydává, postačí čestné prohlášení o bezúhonnosti, které bylo učiněno před notářem nebo orgánem státu, v němž má občanství, nebo pobývala naposledy. Nesmí však být starší tří měsíců.

  • Je-li ustanoven odpovědný zástupce, musí žadatel doložit prohlášení odpovědného zástupce, jehož podstatou je souhlas s ustanovením do funkce. Součástí prohlášení musí být úředně ověřený podpis, pakliže prohlášení neučiní odpovědný zástupce osobně přímo na živnostenském úřadě.

  • Potvrzení o odborné způsobilosti podnikatele (případně jeho odpovědného zástupce)

  • Potvrzení, které prokazuje právní důvod pro užívání prostor, ve kterých chce fyzická osoba podnikat (je-li odlišné od bydliště ohlašovatele)

  • Potvrzení o zaplacení správního poplatku

  • Jednotný registrační formulář, který slouží k jednotnému přihlášení k živnostenskému úřadu a dalším institucím (finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně a úřadu práce), získáte na libovolném živnostenském úřadě, případně si ho můžete stáhnout na webu.

Kdy bude proveden zápis do živnostenského rejstříku?

Splníte-li všechny podmínky, které pro ohlášení živnosti stanovuje zákon, provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne, kdy jste ohlášení doručili. Následně dostanete výpis, který vám poslouží jako doklad živnostenského oprávnění.

Podobné články...