3 právní rady před založením společnosti s ručením omezeným

3Před založením společnosti s ručením omezeným věnujte velkou část volného času k nastudování zákoníků, které se vztahují k podnikání, odborné literatury a také článků na internetu. Každá informace se vám totiž v budoucnu bude velice hodit. A každá minuta strávená studiem a přípravou před samotným podnikáním se vám pak v budoucnu vrátí úspěšným podnikem. Ovšem jako laici nemusíte některým radám, či informacím porozumět. Jaké jsou tedy nejdůležitější tři právní rady před samotným založením společnosti s ručením omezeným?

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina

Pokud chcete založit společnost s ručením omezeným, učiníte tak podepsáním společenské smlouvy. K tomuto úkonu musí přijít dva nebo více zakladatelů a společně ji podepsat. Zakladateli společnosti s ručením omezeným můžou být jak fyzické osoby, tak i právnické, a to jak z Česka, tak ze zahraničí. Samozřejmě, že společnost s ručením omezeným může založit i jen jeden jediný zakladatel. Ten nepodepisuje společenskou smlouvu, ale sepisuje zakladatelskou listinu. Opět se může jednat jak o osobu fyzickou, tak i právnickou. Společenská smlouva i zakladatelská listina společnosti s ručením omezeným musí mít formu notářského zápisu. Před samotným založením společnosti tedy musíte vyhledat notáře, který s vámi sepíše společenskou smlouvu, nebo zakladatelskou listinu.

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět vašeho podnikání, výši základního kapitálu a výši vkladu každého jednotlivého společníka, jména a bydliště prvních jednatelů společnosti, jména a bydliště členů dozorčí rady, určení správce vkladu a další údaje, které vyžaduje obchodní zákoník, či jiný právní předpis. Ve společenské smlouvě můžete také uvést stanovy, které upravují vnitřní organizaci společnosti. Podle zákona nemůže společnost s ručením omezeným, která má pouze jednoho jediného společníka, zakládat další jiné společnosti s ručením omezeným. V takovém případě by došlo k řetězovitému zakládání společností s ručením omezeným o jediném zakladateli, a to by vedlo k nepřehledné situaci.

Před podáním návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným

Před samotným podáním návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku musíte mít splacenou nejméně zákonem určenou část peněžních vkladů a všechny nepeněžité vklady, pokud je ve vaší společnosti více zakladatelů. Na to si tedy dejte pozor, abyste tuto podmínku splnili, v jiném případě nedojde k zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Podle zákona musí být na každý peněžitý vklad splaceno nejméně 30 %.

A v případě, že vklad jednoho společníka činí 20 000 Kč, musí tento společník před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku splatit nejméně 6 000 Kč. Dále musí celková výše splaceným peněžních vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů činit minimálně 100 000 Kč. Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé svým jménem. Pokud má vaše společnost s ručením omezeným pouze jednoho zakladatele, musí tato osoba splatit celý vklad.

Podnikatelské oprávnění společnosti s ručením omezeným

Pokud je společnost s ručením omezeným založena k podnikání, musí si všichni jednatelé této společnosti vyžádat vydání živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění. Od toho dne, kdy bude doručen průkaz o podnikatelském oprávnění, bude plynout devadesáti denní lhůta k podání návrhu na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku. Tuto lhůtu si tedy hlídejte, abyste ji neprošvihli a tím si i znemožnili zápis vaší společnosti do obchodního rejstříku.

Podobné články...