Živnostenský list. Potřebuji ho k založení s. r. o.?

živnostAť už začínáte podnikat sami, nebo si chcete založit společnost s ručením omezeným, vždy budete potřebovat živnostenské oprávnění, tedy živnostenský list. Záleží už potom jen na oboru, ve kterém začínáte, protože živnosti se rozlišují právě podle oborů. Každý tedy půjde pro něco jiného, ale v podstatě navštívíte ten naprosto stejný úřad a zaplatíte prakticky ten stejný poplatek, tedy jeden tisíc korun při vstupu do živnostenského podnikání. A jak to tedy všechno funguje?

Sjednání si živnostenského oprávnění

Ještě před samotným založením společnosti s ručením omezeným si musíte sjednat živnostenské oprávnění. Avšak oproti samotným podnikatelům, vy budete podávat žádost o živnostenské oprávnění pro právnické osoby. V podstatě se ale jedná o tentýž dokument. Navštívíte tedy nejbližší živnostenský úřad, zde podáte buď Ohlášení řemeslné živnosti pro právnické osoby se sídlem na území České republiky, nebo Ohlášení vázané živnosti pro právnické osoby se sídlem na území na území České republiky, nebo v neposlední řadě Ohlášení živnosti volné pro právnické osoby se sídlem na území České republiky. Obdržíte formulář, který musíte vyplnit.

Co musíte splňovat, abyste živnostenské oprávnění získali?

Pokud ohlašujete živnost volnou, nemusíte splňovat prakticky žádné speciální podmínky. U těch dvou ostatních již však jisté požadavky jsou. U ohlašování řemeslné živnosti musíte být plně svéprávní, bezúhonní, odborně způsobilí pro řemeslné živnosti, a to řádným ukončením středního vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání, nebo řádným ukončením středního vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném oboru vzdělání, nebo řádným ukončením vyššího odborného vzdělání v příslušném oboru vzdělání, nebo řádným ukončením vysokoškolského vzdělání v příslušné oblasti studijních programů a studijních oborů, nebo v neposlední řadě uznáním odborné kvalifikace. Jako občan ČR můžete prokázat odbornou způsobilost získanou v jiném členském státě EU, a to pomocí dokladů, které jsou uvedené v živnostenském zákoně. U vázané živnosti jsou podmínky velice podobné, akorát nemusíte splňovat tak přísná odborná kritéria. Stačí mít pouze praxi v daném oboru.

Jak poznáte, jaké budete potřebovat živnostenské oprávnění?

V této chvíli vás nejspíš napadá, jak vlastně poznáte, do jaké kategorie živnostenských oprávnění spadáte? To je velice jednoduché – podíváte, jaké oblasti jsou přiřčeny jakým živnostem. Pro příklad zde uvedeme několik možností.

Jaké činnosti spadají pod živnost volnou?

Pod živnost volnou spadá poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví, myslivost, činnost odborného lesního hospodáře, vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov, diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky a spoustu další. Jedná se prakticky o všechny oblasti, ve kterých nepotřebujete žádné speciální vzdělání či zkušenosti. Více si můžete najít na internetových stránkách všech živnostenských úřadů, nebo v živnostenském zákoně.

Jaké činnosti spadají pod živnost řemeslnou?

Pod živnost řemeslnou spadá například řeznictví a uzenářství, mlékárenství, mlynářství, pekařství, cukrářství, pivovarnictví a sladovnictví, zpracování kůží a kožešin, broušení a leptání sklad a opět spousta dalších činností. Již podle tohoto krátkého výčtu je zřejmé, že jedná o velice odborné profese, u kterých to prostě bez praxe ani odborných znalostí nejde. Více si opět můžete najít na internetových stránkách všech živnostenských úřadů, nebo v živnostenském zákoně.

Jaké činnosti spadají pod živnost vázanou?

V neposlední řadě musíme také zmínit, co spadá pod živnost vázanou. Tím jsou geologické práce, zpracování tabáku a tabákových výrobků, výroba nebezpečných chemických látek a chemických směsí, výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, trupových ortéz, končetinových ortéz či měkkých bandáží, oční optika, projektová činnost ve výstavbě a další. Opět se vše nachází na internetových stránkách všech živnostenských úřadů, nebo v živnostenském zákoně.

Podobné články...