Sociální podnikání, aneb Když chcete skloubit byznys a společenskou odpovědnost

Sociální podnikání, aneb Když chcete skloubit byznys a společenskou odpovědnostSpolečensky zodpovědných firem není v našem prostředí mnoho. I přesto však existují a je vhodné jim věnovat pozornost i obdiv. Jak již název této podnikatelské formy napovídá, jedná se o firmy, jimž nejsou cizí problémy současnosti. Je úplně jedno, zda je o problémy celospolečenské, ekologické nebo energetické. Cíle společnosti, potažmo jako celého sociálního podnikání jsou jasné – řešení společenských nebo environmentálních problémů. Protože pojem „sociální podnikání“ není v českém právním řádu nijak zvlášť ukotven, je dobré se s tímto specifickým druhem podrobněji seznámit. Možná, že vás následující řádky přesvědčí k založení vlastního podniku, který nebude sloužit primárně ke generování zisku, ale pro pocit dobře odvedené práce a celospolečenskému úspěchu.

Co si pod pojmem „sociální podnikání“ představit?

Určitě ne podnik, který pro svou činnost shromažďuje dávky z úřadů pro sociálně slabé. Sociálně slabí zde ale mohou sehrávat významnou roli. V rámci aktivizační služby mohou v sociálním podniku pracovat a podílet se na jeho každodenním fungování. Nutno podotknout, že ve většině společností, které existují v souladu se zásadami sociálního podnikání, mají stejné slovo jak sami zaměstnanci, tak jejich nadřízení. Jak jsme již zmínili výše, podnik, který je postaven na zásadách sociálního podnikání netvoří zisk pro vlastní potřebu, nýbrž pro další rozvoj. Veškeré finance, které tedy společnost získá, investuje do budoucích inovací. Mezi investory je rozdělen zisk pouze do výše vkladu. Sami pracovníci pak dostávají tržní odměnu a zároveň získávají lepší pracovní podmínky.

Sociální podnik v kostce:

  • Podílí se na řešení problémů místní komunity či celé společnosti
  • Klade důraz na ekonomickou udržitelnost
  • Větší část zisku reinvestuje do vybavení podniku, vzdělávání zaměstnanců či naplňování obecně prospěšných cílů
  • Cíleně zaměstnává cíleně zdravotně či sociálně znevýhodněné zaměstnance a zabraňuje tak jejich společenskému vyloučení
  • Podnik směřuje k maximálnímu zapojení zaměstnanců do rozhodování
  • Cílem sociálního podniku je také environmentální udržitelnost a obecně pozitivní dopad na lokální komunity

Podpora ze státu i Evropské unie

Vznik sociálních podniků podporuje řada subjektů a nejvýrazněji přímo EU, která již od roku 2009 projektům sociální ekonomiky umožňuje získat zajímavé dotace z evropských fondů. Samotné získání dotace, ale není tak jednoduché, jak se může na první pohled zdát. Žadatelé musí splnit poměrně přísné podmínky a kritéria a pravidelně procházejí kontrolou ze strany kontrolních úřadů, které dohlížejí na jejich hospodaření se svěřenými finančními prostředky. Odměnou – byť tou nefinanční jsou také loajální a zodpovědní zaměstnanci, kteří se objevují zejména mezi obtížně zaměstnatelnými osobami na trhu práce.

Fungující sociální podniky a platformy:

Ashoka: Podporuje zejména sociální podnikatele, jedince, kteří přinášejí inovativní a udržitelná řešení sociálních problémů na regionální i globální úrovni. V současné době má asi 3000 členů v 70 zemích.

Asociace společenské odpovědnosti: Tato asociace sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Podpora se šíří zejména mezi malými a středními podniky, rodinnými firmami a nevládními organizacemi.

Byznys pro společnost: Tato platforma firmy, jež se snaží o odpovědné a udržitelné podnikání.

European Leadership & Academic Institute (ELAI): Podpora podnikání, startupů, inovací a obecně podnikavého životního stylu.

Mezinárodní síť Impact Hub: Prostor pro setkávání, inovace a rozvoj podnikání. Pravidelné setkávání, podpora malých a středních podniků i programy pro vysokoškoláky.

Nadace VIA: Podpora podnikatelských aktivit nevládních neziskových organizací, sociálních podniků i jednotlivců a neformálních uskupení, které usilují o řešení společenských problémů.

People – Planet – Profit: Společnost založená k teoretickému ukotvení a šíření povědomí o společensky prospěšném podnikání mezi českou odbornou i laickou veřejností.

Podobné články...