Každý OSVČ musí platit pojištění. Jaké a kolik?

Rozhodli jste se, že si necháte založit živnostenské oprávnění? Pokud ano, je dobré vědět i to, že vás při vstupu do podnikatelského světa čekají platby pojištění. Jedná se o platby dvě. První je sociální pojištění a tou druhou platnou je zdravotní pojištění. Když se na obě dvě podíváme blíže, je třeba říci, že dané pojistky musí platit každá osoba samostatně výdělečně činná. A to bez ohledu na to, zda vydělává, nebo nikoliv. I když je bez zisku, může se ho daná platba týkat. Pokud má zisk vyšší, odvíjí se její výše od toho, kolik vydělá. To jsou jasně nastavená kritéria, se kterými musí každý OSVČ počítat právě už v době, kdy se rozhodne proto, že si založí živnostenské oprávnění. Pokud půjde o minimální výše záloh, tak by měl vědět, že i bez zisku bude třeba zaplatit sumu, která bude ročně dosahovat částky zhruba 50 000 Kč.

Co je také v rámci obou pojištění společné, to je i fakt, že na Českou správu sociálního zabezpečení, tak i na zdravotní pojišťovnu, bude nezbytně nutné dodat takzvané přehledy. Jedná se o rozdíl příjmů a výdajů, který odpovídá informacím, které jsou na daňovém přiznání. Dané přehledy jsou nezbytné z toho důvodu, aby byly vypočítány správné výše záloh. Termín pro podání přehledů je u obou pojištění stejný. Je to konec dubna. Tím jsme zmapovaly, co je pro obě pojistky společného. Nyní se podívejme také na to, v čem je každá konkrétní unikátní.

Sociální pojištění

Nejprve je dobré podívat se na charakteristiku toho, proč je vlastně tato konkrétní daň vybírána a jaký je její primární účel. Tím hlavním důvodem jejího výběru je to, že je určena na takzvané důchodové zabezpečení lidí v našem státě, a částečně je použita také v rámci politiky zaměstnanosti. Ten, kdo má své živnostenské oprávnění aktivní, tak zcela přirozeně musí sociální pojištění platit. Kolik to bude, je upravováno s ohledem na to, jaký je typ daného podnikání. A to s ohledem na to, zda se jedná o:

  • Hlavní činnost
  • Vedlejší činnost s malým ziskem
  • Vedlejší činnost s velkým ziskem
Zdravotní pojištění patří mezi základ

Zdravotní pojištění patří mezi základ

Podle toho se následně výše dané pojistky platí. Zde je určitě nutné podotknout, že aktuální výše je stanovena na 29,2 procenta z vyměřovacího základu, což následně odpovídá sazbě 14,6 procent ze samotného zisku. Konkrétní výši odvodů si však lze také snížit. A to pomocí důchodového spoření a jeho druhého pilíře. Pokud jsme do něho jako podnikatelé zapojeni, počítejte se sazbou 26,2 procenta z vyměřovacího základu. Co je třeba podotknout, to je i fakt, že zákon jasně zohledňuje situaci, kdy konkrétní podnikatel nemá příjmy, nebo jsou jenom minimální. V takovém případě se ho týkají minimální zálohy. Pokud jde o rok 2017, tak se od podání přehledu platí při vedlejší činnosti suma 832 korun českých. V případě hlavní činnosti se jedná o sumu ve výši 2 061 korun českých.

Zdravotní pojištění

I to je pojistkou, které musíte jako majitelé živnostenského oprávnění platit. Pokud je vaše podnikání hlavním příjmem, je třeba platit pravidelné měsíční zálohy. Jak budou velké, to se dozvíme později. Zde je také důležité vědět, že dané platby jsou skutečně jenom konkrétními zálohami. Vše je následně vyúčtováno, kdy dospějeme jako podnikatelé do stavu, kdy budeme muset buď konkrétní sumu doplácet, nebo dojde k tomu, že nám jsou přeplatky vráceny. Pokud jde o konkrétní výši zdravotního pojištění, tak při hlavní podnikatelské činnosti činí jeho sazba 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Pokud to přepočteme na příjmy, spolkne tato pojistka 6,75 procent ze zisku. Ne každý ale musí dané zdravotní pojištění platit. Jsou situace, kdy se o placení postará stát. Jedná se o případy, když živnostenské oprávnění vlastní:

  • Student
  • Žena pečující o malé dítě
  • Starobní nebo invalidní důchodce

Co je také důležité znát, to jsou i výše konkrétních záloh, které jsou s platbou zdravotního pojištění spojeny. Jak jsme zmínili, jejich výše se odvíjejí od podaných přehledů. Pokud jako podnikatelé nedosahujete příjmů, aby mohla být výše záloh adekvátně vyčíslena, je třeba počítat s tím, že budete platit minimální zálohy na zdravotní pojištění. Jak jsou velké? Pokud se jedná o rok 2017, jedná se o sazbu, která při hlavní podnikatelské činnosti činí 1 906 Kč. Jak je patrné, je velmi podobná, jako u pojištění sociálního.

Jaké jsou nevýhody? Mezi tu hlavní rozhodně patří to, že jsou jednotlivá pojištění placena zálohovou formou a skutečný stav je reálně zjišťován až jednou ročně. To může mnoha podnikatelům způsobit poměrně výrazné finanční potíže. Negativem jsou i zákonné minimální sazby záloh. A to z toho důvodu, že je podnikatel musí platit, i když nevydělává. V praxi to může znamenat, že je měsíčně nejenom bez zisku, ale ještě musí na sociální a zdravotní pojištění poslat zhruba 4 000 korun českých. Třetím negativem je to, že konkrétní výpočet pojištění z daných přehledů nijak nebere v potaz případnou výši konkrétní ztráty. I to může být pro podnikatele negativum, které souvisí se zbytečně velkým vydáním, které tak nemusí být vždy reálně účtováno podle toho, jak se mu skutečně dařilo.

Podobné články...