Kdo nemůže podnikat?

Jak vydělat peníze? Dnes existují dvě možné hlavní cesty. První z nich je celkem klasická a je spojena s tím, že budeme zaměstnáni. Tedy že si najdeme práci, do které budeme chodit, a zaměstnavatel nám bude vyplácet mzdu. Druhá možnost je spojena s tím, že se postavíme na vlastní nohy a začneme podnikat. Dnes je ideální volbou živnostenské oprávnění, jelikož jeho získání je:

  • Rychlé
  • Levné
  • Jednoduché

Obecně se dá říci, že bude vydáno téměř každému. Jsou však i výjimky. Zajímají vás? Potom se společně podíváme právě na to, kdo nemůže podnikat. Možných skupin lidí je celkem dost.

Ten, kdo to má zakázáno

Jsou situace, kdy může být podnikání zakázáno. Jednou z nejznámějších situací je to, kdy je konkrétní osoba ve státní službě. Zde jsou poměrně tvrdá pravidla ve spojení se samotným podnikáním a tak je často nutné říci, že mnoho takových lidí podnikat nemůže. Mají to jednoduše zakázáno. Nejde ale o jedinou skupinu lidí. Současné právní úpravy totiž myslí i na vztah zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců. Pokud ti u zaměstnavatele realizují určitou činnost, nemohou ve stejně dané době realizovat svůj byznys. I ti to mají zakázáno. Tedy pokud nedojde k situaci, že jim to jejich zaměstnavatel dovolí. A to ale nebývá příliš časté. Spíše naopak.

Ten, kdo nesplňuje zákonné podmínky

Dále nemůže podnikat osoba, která nesplňuje hlavní zákonné podmínky. Když bychom se na ně měli podívat konkrétněji, potom musíme říci, že jednou z hlavních podmínek je plnoletost. Tedy dosažení osmnácti let věku. Kdo ještě tohoto věku nedosáhl, ten nemá nárok na zřízení živnostenského oprávnění. I zde ale existují výjimky, kdy podnikat může začít i osoba nezletilá. V takovém případě je ale nutné požádat si o plnou svéprávnost. Kromě toho, že je nutný souhlas zákonného zástupce je o dané svolení nutné požádat také soud. Jak je patrné, jde tedy o celkem komplikovaný postup a tak je mnohem častější ta situace, že se živnost papírově napíše na někoho z rodiny a práci dělá ten, komu ještě 18 nebylo.

Druhou zákonnou podmínkou je takzvaná bezúhonnost. Když se podíváme blíže na to, o co se jedná, jde o požadavek na čistý trestní rejstřík. I zde je ale zákon poměrně benevolentní. I osoba, která má záznam, totiž může živnostenské oprávnění získat. Posuzuje se totiž to, jaký je charakter daného spáchaného trestného činu. Následně lze dojít k výsledku, že živnostenské oprávnění nebude vydáno jenom tomu, kdo:

  • Spáchal čin úmyslně
  • Spáchal čin v souvislosti s předchozím podnikáním
  • Spáchal čin související s předmětem podnikání
Kdo nemůže podnikat? Ten, kdo nesplní určité podmínky.

Kdo nemůže podnikat? Ten, kdo nesplní určité podmínky.

Na základě daných informací je pochopitelné, že kdo má záznam například kvůli hospodské rvačce, nebo dopravní nehodě, tomu může být bez potíží vydána živnost téměř bez omezení.

Ten, kdo nesplňuje zvláštní podmínky

Pokud bychom se měli podívat na rozdělení živností, tak jasně dominuje takzvaná živnost volná. U té není nutné cokoliv splňovat, a pokud jsou respektovány zákonné podmínky, je oprávnění vydáno. Jinak tomu je ale v případě živností, kde už je nutné splňovat zvláštní podmínky. Kdo je nesplňuje, ten nemůže podnikat. Jedná se především o takzvané prokázání odborné způsobilosti. Jednou z možností je třeba vzdělání, stejně jako může být možností i dlouhodobá práce. Někde jsou ale podmínkou i různá osvědčení a vyhlášky. Možnou cestou z této podmínky je takzvaný odpovědný zástupce. V takovém případě může podnikat i člověk, který zvláštní podmínky nesplňuje. A to v případě, kdy se v rámci jeho žádosti o živnost zaručí odpovědný zástupce, který potvrdí, že daná konkrétní osoba danou činnost skutečně zvládá, i když ze zákonného hlediska podmínky nesplňuje.

Ten, kdo porušuje podmínky udělení koncese

S výše uvedenými zvláštními podmínkami souvisí i takzvané podmínky koncese. Jedná se o takzvané živnosti koncesované. U nich je nutné vlastnit nejenom živnostenské oprávnění, ale i koncesní listinu. Pokud však dojde ke zjištění, že nejsou plněny zákonné podmínky koncese, může dojít k tomu, že živnost bude pozastavena, nebo dokonce zrušena. V praxi je tedy jasné, že ten, kdo nemůže podnikat je právě ona osoba, která na počátku, nebo později podmínky koncese plnit nebude.

Ten, na jehož majetek je vyhlášený konkurz

Poslední příklad toho, kdo nemůže podnikat, se váže k majetku. Konkrétně se jedná o osobu, na jejíž majetek byl vyhlášený takzvaný konkurz. Zde nezapomeňme připomenout, že ten může být vyhlášený nejenom na právnickou osobu neboli firmu. Dnes může být konkurz vyhlášený i na osobu fyzickou. Takový postup je spojený s tím, že se s majetkem nesmí nakládat, a to především z důvodu, že z jeho prodeje budou uspokojeny případné pohledávky, nebo alespoň jejich část. Osoba, která se tedy do konkurzu dostane, nesmí podnikat. Pokud ale dojde k tomu, že je konkurz již pominul, může živnostenský úřad vše posoudit individuálně. V takovém případě může pochopitelně dojít k tomu, že k vydání živnostenského oprávnění nakonec svolí a daná osoba tak bude moci podnikat i nadále. Nutno ale říci, že zohledněných věcí je zde podstatně dost a ne vždy dojde k tomu, že živnostenský odbor žádosti vyhoví.

Podobné články...